Historie

Reformatie
Hoe zegenrijk heeft de Reformatie in ons land gewerkt. Ook in de Alblasserwaard en in ons dorp (1583) wilde Christus Zijn Gemeente openbaren naar de Schriften en werd de gereformeerde religie omhelsd.

Van de predikanten, die de plaatselijke kerk alhier dienden, is er maar één als ‘oudvader’ bekend gebleven: ds. Joannes Beukelman (1704-1757). Hij preekte in de kerk, waarvan alleen de toren behouden bleef, gesitueerd op de nog altijd in gebruik zijnde begraafplaats. Zijn pastorie is te vinden in de Kerkstraat. In 1728 gekomen, was hij slechts korte tijd predikant van Alblasserdam, namelijk een jaar en dertien dagen. Beukelmans naam leeft nog voort op ons dorp in de reformatorische basisschool. Zijn nagelaten geschriften, waaronder een catechismusverklaring, worden nog onder ons gelezen.

Wortels
Na de Afscheiding van 1834 ontstonden ook in Alblasserdam verschillende groepen buiten het Hervormd Genootschap. Er kwam een Christelijk Afgescheiden Gemeente, er was een Gereformeerde Gemeente onder het Kruis, een Gereformeerde Samenkomst ontstond en in het begin van de 20e eeuw werd een Oud Gereformeerde Gemeente gesticht.

Op Tweede Kerstdag 1928 werd een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd. Enige maanden eerder had men reeds een gebouw aan de Kerkstraat betrokken in een dienst, die werd geleid door ds. G.H. Kersten uit Rotterdam. Hij preekte over Galaten 6 vers 14: “Want het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld” (De Saambinder dd. 12 juli 1928).

Velen uit onze directe voorgeslachten vonden kerkelijk onderdak in de hierboven genoemde gemeenten, waarbij een accent ligt op de Gereformeerde Gemeente. Vooral daar liggen onze wortels.

Tijdelijke afdeling
Evenwel heeft onze huidige gemeente nog maar een korte historie. Door de droevige kerkscheuring van 1953 verliet de toenmalige gemeente met haar toenmalige predikant ds. M. van de Ketterij ons kerkverband. De ‘Kerkstraat-gemeente’ nam formeel de naam aan van: Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Slechts 25 leden bleef uiteindelijk voortbestaan als afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht. De latere dominee P. Blok met zijn gezin maakte van dit kleine volkske deel uit. Men kerkte vanaf 14 februari 1954 in een lokaal van de Vaktekenschool (Wilde Woutstraat). De latere Oud-Gereformeerde ds. L.M. Keesmaat leidde als ouderling de leesdiensten.

Helaas, na zes jaar (1954-1960), hield de afdeling op te bestaan door verhuizing van een aantal leden. Enkele overgebleven Alblasserdammers gingen op Ambacht kerken.

Herrezen afdeling
Echter, in het begin van de jaren ‘70 waren er verschillende personen op ons dorp, die hun kerkelijk lidmaatschap elders opzegden. Zij voelden zich aangetrokken tot ons kerkverband. In diezelfde tijd vestigden zich gezinnen in de nieuwe wijken van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, die afkomstig waren uit diverse Gereformeerde Gemeenten in het land, vooral vanuit Rotterdam. Al deze mensen werden lid van onze gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht, alwaar kandidaat J.W. Verweij in 1971 tot predikant was bevestigd.

Zo werd na ruim tien jaar in Alblasserdam opnieuw de begeerte geboren tot het houden van samenkomsten vanwege de Gereformeerde Gemeenten. En dat alles naar Gods eeuwige raad en welbehagen. Op 6 januari 1972 werd de eerste weekdienst belegd, waarin ds. J.W. Verweij voorging, terwijl vanaf 3 september de zondagmiddagsamenkomsten werden begonnen.

Op 12 februari 1973 werd in Alblasserdam een contactavond belegd om tot de oprichting van een gemeente te komen. Op 24 april daaropvolgend werden de broeders A. Verhoeff en B. Bas tot respectievelijk ouderling en diaken gekozen. Beiden mochten hun verkiezing aannemen.

Aanvankelijk kwamen er enkele tientallen personen samen in het houten kerkje van de Baptisten-gemeente (Plantageweg). Toen er in 1973 ook zondagochtenddiensten werden belegd, was er intussen onderdak gevonden in de hervormde Elthetokerk (Blokweerweg). Ongeveer 200 mensen bevolkten toen dit gehuurde kerkgebouw.

Opnieuw gemeente
De groei van de afdeling resulteerde er tenslotte in dat in de vergadering van de classis Ridderkerk, gehouden op 3 maart 1979 de afgevaardigden van Ambacht verzochten om op 2 mei 1979 haar afdeling te Alblasserdam te mogen institueren. “Aangezien uit de toelichting, die op dit verzoek gegeven wordt, duidelijk blijkt, dat de afdeling Alblasserdam een goede levensvatbaarheid heeft, vindt de classis het alleszins verantwoord tot instituering over te gaan en besluit dan ook hiertoe”, zo staat te lezen in De Saambinder van 3 mei 1979.

Een historische dag was het, toen op 2 mei 1979 alhier een gemeente werd gesticht met opnieuw de naam: Gereformeerde Gemeente. In de Gereformeerde Havenkerk (Ieplaan) vond de instituering plaats in een dienst, die werd geleid door de consulent Ds. J.W. Verweij. De gemeente werd bepaald bij het woord van Lukas 12 vers 32: “Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven”. De toen bevestigde broeders ouderlingen A. Verhoeff en A. Bioch en diakenen B. Bas en A. Slagboom maakten reeds eerder deel uit van de kerkenraad van de moedergemeente te Hendrik-Ido-Ambacht.

Kerkbouw
Vanwege de groei in het zielental en de ongeregelde aanvangstijden van de kerkdiensten, zag men verlangend uit naar een eigen kerkgebouw, want ’s morgens kerkte de gemeente in de aula van de Christelijke Mavo “De Blokkerd” aan de Plantageweg, ’s middags in de Eltheto-kerk. Uiteindelijk na dertien jaar onderhandelen met de burgerlijke gemeente verkreeg men een grondkavel aan de Plantageweg. Groot was de blijdschap, toen op 27 september 1986 de eerste steen werd gelegd door ouderling A. Verhoeff, die sprak naar aanleiding van Efeze 2 vers 20-21: “Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen, op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Heere”.

Vreugdevoller nog was de 11e juni 1987, de dag waarop het kerkgebouw officieel werd geopend door ds. J.W. Verweij. Hij bediende het Woord uit 1 Samuël 7 vers 12: “Samuël nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen”. De naam “Eben-Haëzer”-vertaald: Steen der Hulp-siert ook het nieuwe godshuis. Hoe toepasselijk tot op de dag van heden!

Niet onvermeld zij, hoe op 15 mei 1990 een prachtig pijporgel (2 klavieren, 19 registers) de gemeentezang ging begeleiden. De consulent, ds. H. Paul, mediteerde over Psalm 89 vers 16: “Hoe zalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen”.

Predikant
Nog altijd was de gemeente vacant. Op Gods tijd kwam hierin verandering, toen kandidaat C. de Jongste van Gouda het op hem uitgebrachte beroep mocht aannemen.

In de oude Nederlands Hervormde Kerk (Cortgene), werd hij in zijn dienst werk ingeleid door ds. A. Moerkerken met de woorden van Mattheüs 16 vers 24: “Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij”. Op dezelfde dag, 8 oktober 1992, nam hij in de gemeente de herderstaf op met Psalm 126 vers 6: “Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven”.

Pastoriebouw
Na precies een jaar vanuit Zwijndrecht heen en weer te hebben gependeld, mocht het predikantsgezin naast de kerk aan de Brunel een nieuwgebouwde pastorie betrekken.

Op 10 juni 1993 werd daartoe de eerste steen gelegd door de voorzitter van de kerkenraad met een toespraak over Deuteronomium 27 vers 33a: “De eeuwige God zij u een woning”. Op diezelfde namiddag werd tevens het kerkgebouw bekroond met een torenspits, hemelwaarts wijzend naar de HEERE-Jehova.

Weer vacant
Naar Gods raad kwam het tijdstip, dat onze eerste predikant afscheid moest nemen van de gemeente wegens zijn vertrek naar Tholen.

Op 5 februari 1997 preekte ds. De Jongste afscheid van onze gemeente met de woorden uit Colossenzen 3 vers 16a: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid”. Hij wees op: 1e de rijkdom van het Woord, 2e de rijkdom van Christus, en 3e de rijkdom van de inwoning. Daar is een achterblijvende gemeente wezenlijk goed mee.

Een periode van bijna viereneenhalf jaar werd afgesloten. De gemeente groeide in die tijd met een kwart in zielental. Het kerkelijk leven mocht worden uitgebouwd. Maar het grootste is, dat de ambtelijke arbeid niet ongezegend is verricht, naar de belofte van de intredetekst. Van dit alles alleen Gode de eer, zo mocht de scheidende predikant opmerken. Voor de laatste keer als herder en leraar der gemeente legde ds. De Jongste de Aäronietische zegenbede-waarmee hij tevoren van Alblasserdam was losgemaakt-op de gemeente.

Weer een dominee!
Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 28 september 1999 werd met meerderheid van stemmen beroepen tot predikant van onze gemeente ds. B. van der Heiden te Kampen.

“Mocht dit beroep gepaard gaan met het persoonlijk en ambtelijk gebed, zodat we eenparig de Heere heilig zouden lastig vallen. De nood is groot, maar mocht dit niet alleen gezegd, maar bovenal beleefd worden, in het bijzonder bij hen die iets van dat kermen hebben mogen leren: Kom over en help ons!”, aldus de scriba in de kerkbode van 7 oktober 1999.

Dinsdag 19 oktober was een verblijdende dag voor de gemeente. Er gonsden al wat geruchten. ‘s Avonds was er contact met ds. Van der Heiden, die meedeelde, dat hij het beroep naar Alblasserdam mocht aannemen. Dat betekende blijdschap voor onze gemeente, maar droefheid in de gemeente Kampen.

Elf keer eerder was een beroep uitgebracht na het vertrek van ds. C. de Jongste. Ds. Van der Heiden was bepaald bij de woorden uit Johannes 10:16a: “Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet ik ook toebrengen”. Deze woorden gaven hem vrijmoedigheid de roepstem van de gemeente op te volgen.

Precies drie maanden later en wel op woensdag 19 januari 2000 was de gemeente opgekomen in de Petra-kerk te Hendrik-Ido-Ambacht. Ds. A. B. van der Heiden uit Utrecht bevestigde daar ‘s middags zijn broer voor de vierde keer. De tekst was Jesaja 52:7. Tijdens de avonddienst nam onze nieuwe dominee de herdersstaf op in de gemeente met de woorden uit Jesaja 53:10; “… en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan”. “De voortgang van het welbehagen des HEEREN”, was het thema. Aandacht kregen 1. “Een zekere grond”; 2. “Een machtige hand”; 3. “Een wonderlijk middel”. “Heilig zijn o God Uw wegen….” (Psalm 77:8). Dat is waar geworden. Een hoge verantwoordelijkheid rust op de gemeente! Uw nieuwe predikant ziet uit naar vruchten op de prediking. Mag gelden voor de gehele gemeente: “Waar liefde woont, gebiedt de Heer’ den zegen: daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen en ‘t leven tot in eeuwigheid”.

Dat ds. Van der Heiden bij de voortduur mag ervaren dat er onder ons Aärons en Hurs zijn, die hem opdragen in het gebed.

Opnieuw 25 jaar gemeente
Zondagmorgen 2 mei 2004 stond ds. Van der Heiden stil bij het vijfentwintigjarig bestaan van de gemeente. ‘Er is in deze periode veel gebeurd. Er waren blijde en droeve dingen. Ook wij zijn een gemeente buiten het paradijs. De diepste oorzaak van dit herdenken ligt niet in het vele werk dat mensen gedaan hebben, maar omdat God Zich een gemeente verkoren heeft. Er is een kerk omdat er een welbehagen Gods in Christus is’, zei de predikant.

Hij memoreerde verder een aantal zaken over de herinstituering van de gemeente, de kerkbouw en de groei van de gemeente.

Hierover merkte hij onder meer op: ‘Bij de instituering bezochten tweehonderd personen de bijeenkomsten. Nu bij het 25-jarig bestaan bestaat de gemeente uit rond de 900 leden en doopleden.

Bij de ingebruikname van de nieuwe kerk in 1987 dacht men uit de problemen te zijn. Aanvankelijk was dat wel zo, tot de groei van de gemeente doorzette en de kerk te klein bleek te worden en er ook een gebrek aan vergaderruimte kwam. Nu bij het 25-jarig bestaan van de gemeente ligt er een aanvraag bij de burgerlijke gemeente om tot uitbreiding van het kerkgebouw over te mogen gaan’.

Ds. Van der Heiden bediende het Woord tijdens de jubileumzondag uit Jesaja 14 vers 32: ‘Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden’.

Stil gestaan werd bij het thema “Zorg van Christus voor Zijn kerk”. Het wonder van die kerk, de oorsprong van die kerk en de bescherming van die kerk kregen de aandacht. De dominee vergeleek de bange tijd tijdens het leven van koning Achaz met de tijd van nu.

“Ook ons volk heeft zich afgekeerd van de God der vaderen. Wat een wetteloosheid, maar ook als we denken aan het kerkelijke leven. Wie zijn wij geweest als gemeente in de achterliggende 25 jaar? U en jullie hebben het Woord Gods gehoord. Wat is de winst geweest? Koning Hiskia hoeft geen verbond te sluiten met de boden des volks, want de HEERE heeft Sion gegrond. Omdat Sion Nieuwtestamentisch ook de betekenis van de kerk heeft zal ze blijven bestaan.

Dat is de troostboodschap voor de kerk van alle eeuwen. Dan is er geen roemen in zondaren of in de gemeente van Alblasserdam. Het bloed der verzoening blijft nodig voor al het werk dat gedaan is’, aldus ds. Van der Heiden.

Uitbreiding van het kerkgebouw
Na ruim vijf jaar voorbereidend werk was het dan zondag 29 januari 2006 zover dat voorlopig de laatste dienst in het op 11 juni 1987 in gebruik genomen, toen nieuwe kerkgebouw, gehouden werd. Toen leek het erop dat er ook voor de toekomst voldoende zitplaatsen en vergaderruimten waren. De praktijk was echter anders, gezien de groei van de gemeente 1.011 leden en doopleden per 1 januari 2006 werd de kerk veel te klein en ook met de beschikbare ruimten voor vergaderingen en het houden van de catechisaties moest gewoekerd worden. Tijdens de laatste dienst die gehouden werd bediende ds. B. van der Heiden ook het Woord uit 1 Samuël 7 vers 12 ‘Samuël nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam “Eben-Haëzer”; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen’. Het was dezelfde tekst waarmee ds. J. W. Verweij de kerk in 1987 in gebruik nam. Na de dienst werd onder het staande zingen van Psalm 100 vers 4 de kanselbijbel plechtig gesloten. Zeker voor de ouderen, die de ingebruikname meemaakten was het een weemoedig ogenblik. Temeer daar er van hun familieleden waren die hun krachten gaven aan de bouw van de kerk en uit dit leven weggenomen werden. Met aangepaste tijden werden de diensten gehouden in De Havenkerk. Er had een drastische uitbreiding van het gebouw plaats. Donderdag 14 december 2006 was een heuglijke dag toen de gemeente met vele genodigden samen kwam om de vernieuwde kerk weer in gebruik te nemen. Onder het staande zingen van psalm 119 vers 65 werd de Kanselbijbel weer geopend.

De Heere vervulle ten aanzien van de gemeente bij de voortduur de bede van Salomo, waarover de dominee die avond preekte:

“Dat Uwe ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn; om te horen naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats”. (1 Koningen 8:29)

Op 11 mei 2007 werd het uitgebreide orgel officieel weer in gebruik genomen.

Ambtsjubileum van ds. B. van der Heiden
Ds. Van der Heiden mocht in het jaar 2008 herdenken dat hij 25 jaar geleden op 14 september 1983 door zijn broer ds. A. B. van der Heiden in Woerden tot predikant werd bevestigd. Net als 25 jaar geleden bij zijn intrede bediende de dominee in de dienst van zondagmorgen 14 september 2008 het Woord voor onze eigen gemeente uit Handelingen 10 de verzen 42 en 43:

De dominee sprak toen enkele woorden aan het adres van zijn vrouw, zijn gezin en de gemeente, waarop door broeder A. van Bochove namens de gemeente het woord gevoerd werd. Op woensdag 17 september 2008 werd een speciale dienst gehouden. Naast de gemeente waren er de genodigden: waaronder vele predikanten, familie en bekenden. Op die avond was de tekst voor de Woordverkondiging uit 1 Timothéüs 1 de verzen 12 en 13. Zaterdag 20 september 2008 was er voor de gemeente gelegenheid om de dominee en mevrouw Van der Heiden met het ambtsjubileum te feliciteren. Tot dankbaarheid en blijdschap van de onze pastoriebewoners kwamen velen hun gelukwensen aanbieden. Sinds 19 januari 2000 mag de dominee een plaats onder ons hebben. Ook in het achterliggende jaar kwamen er weer beroepen binnen vanuit andere gemeenten, waarvoor onze predikant mocht bedanken.

Wijziging kosterschap
Een tweede feit dat we willen noemen is de wijziging van het kosterschap. Op 1 oktober 2008 beëindigde onze koster N.W. Hardenbol, daarin bijgestaan door zijn vrouw mevrouw B. Hardenbol-Bakker na vele jaren het kosterschap. In die functie werd hij opgevolgd door zijn zoon J.E. Hardenbol. Op 11 oktober 2008 was er gelegenheid om het echtpaar Hardenbol de hand te drukken.

Tijdens dit samenzijn werd het scheidende kostersechtpaar door de dominee toegesproken, waarbij enige blijken van dank werden overhandigd.

Oud-koster N.W. Hardenbol is op 30 oktober 2011 door de Heere uit dit leven weggenomen.

Afscheid van ds. B. van der Heiden
In verband met zijn emeritaat nam ds. B. van der Heiden op 31 januari 2017 afscheid van onze gemeente. In de afscheidsdienst bepaalde ds. Van der Heiden de gemeente bij de woorden uit Johannes 16:14a: “Die zal Mij verheerlijken”. Een lange periode van 17 jaren mocht hij de gemeente met alle liefde van zijn hart dienen en een plaats onder ons hebben. De Heere weet wat de vruchten zijn op het werk van Zijn dienstknecht. Het is een groot voorrecht dat we zo’n lange tijd een eigen dominee mochten hebben.

Na de gebruikelijk toespraken legde hij voor de laatste keer als eigen herder en leraar de zegen op onze gemeente.

Een nieuwe dominee
Groot was de blijdschap dat na een vacante periode van 17 maanden en 5 uitgebrachte beroepen ds C. Sonnevelt het beroep naar Alblasserdam mocht aannemen. De Heere had hem bepaald bij de woorden uit Exodus 4 :12 “En nu ga heen, en Ik zal met uw mond zijn en zal u leren, wat gij spreken zult”. Niet lang daarna kreeg de dominee te zien dat de Heere in Alblasserdam nog “andere schapen” heeft, die Hij ook toe moet brengen. Op 10 juli 2018 mocht hij bevestigd worden door onze oud herder en leraar ds. B. van der Heiden met de woorden uit Gen.45 :13a “En boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt”. De boodschap van de Levende Jozef, (1) de dragers van die boodschap,( 2) de inhoud van die boodschap en (3) het adres van die boodschap. Tijdens de avonddienst nam onze nieuwe dominee de herdersstaf op in de gemeente met de woorden uit 1 Kor.2 vers 2 “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Dien gekruisigd”. Dus de prediking van Jezus Christus en Dien gekruisigd, (1) wat hier niet afgewezen wordt, (2) wat hier wel afgewezen wordt en (3)wat alleen overblijft.

40 jaar Gereformeerde Gemeente Alblasserdam
Op donderdag 2 mei 2019 bestond de Gereformeerde Gemeente Alblasserdam 40 jaar. Op de avond van die dag mocht in een herdenkingsdienst hierbij worden stilgestaan. Deze dienst werd geleid door ds. C. Sonnevelt. Hij bepaalde de gemeente opnieuw bij de woorden uit Lukas 12 :32 “Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”. Hij noemde de tekst een troostvolle belofte voor de gemeente van Christus en stond achtereenvolgens stil bij 3 gedachten: (1) een tere aanspraak, (2)een groot geschenk en (3) een vaste grond. De 2e spreker die avond was ds J.W. Verweij, die als consulent aan de wieg van de jonge gemeente heeft gestaan. Hij zei o.a. Goede herinneringen aan die tijd te bewaren. Ernstig wees hij op de noodzaak van de wedergeboorte en bewogen riep hij jong en oud ertoe op om de knie voor Koning Jezus te buigen. Met die woorden kwam een indrukwekkende dienst ten einde.

Overleden oud-predikant en emerituspredikant van Alblasserdam  Ds. B. van der Heiden
Na een ernstig ziekbed van enkele maanden, is op 1 mei 2020 onze oud-predikant en emerituspredikant van Alblasserdam Ds. B. van der Heiden overleden. Op zijn ziekbed mocht hij vaak goed van zijn Koning spreken en klein van zichzelf.  Hij is ingegaan in de rust, die er overblijft voor al het volk van God. Hij heeft onze gemeente 17 jaar in alle getrouwheid mogen dienen. Op 7 mei 2020 heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats van Alblasserdam. Vooraf vond de rouwdienst plaats in ons kerkgebouw. Deze dienst werd geleid door zijn broer ds. A.B. van der Heiden. De tekst voor de rouwdienst was Filippenzen 1 :21 “Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin”. Zo mocht het liggen in het hart van onze geliefde oud-predikant. Voordat de rouwdienst begon sprak ds. A.B. van der Heiden nog enkele inleidende woorden n.a.v. 1 Petrus 1 : 24 en 25,  sprak zoon Hendrik-Jan namens de familie een dankwoord en namens het geheel van de Geref. Gemeenten  sprak ds. A. Schreuder nog woorden van troost tot de achtergebleven weduwe en haar familie.

Ds. B. van der Heiden had een zorgzaam karakter en bond mensen samen. Aan het geopende graf las ds. C. Sonnevelt nog Lukas 2: 25 -32 en mediteerde over vers 25 “En zie, er was een mens te Jeruzalem”  Ds. Sonnevelt sloot de begrafenisplechtigheid af met gebed, waarna Psalm 72 :11 aan het geopende graf werd gezongen.

Ambtsjubileum van ds C.Sonnevelt
Op 18 februari 2021 was het 40 jaar geleden dat hij  door ds J.J. van Eckeveld als zendingspredikant in Zeist bevestigd werd met de woorden uit Marcus 13 vers 10.  Op de avond van die dag deed hij intrede met de woorden uit Jesaja 11 vers 10 “Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn”. Hij werd uitgezonden naar de Izi’s in Nigeria. Daar heeft hij de jonge kerk mogen dienen en een bijdrage moge leveren aan de opleiding van evangelisten en predikanten. Nog steeds heeft de ondersteuning van de zusterkerken in Nigeria de liefde van zijn hart. Na negen jaar keerde hij terug en nam het beroep aan van Krimpen  aan den IJssel. In 1995 leidde de weg naar Veenendaal. De negenjarige ambtsperiode daar werd bijna een jaar onderbroken voor het werk onder het Joodse volk in Israël. De dominee legde daar contacten en zocht naar mogelijkheden voor evangelieverkondiging. Ook daar heeft de Heere deuren willen openen. In 2004 volgde hij de roep uit het Canadese Lethbridge op. In 2012 keerde hij weer terug naar Nederland en werd bevestigd in zijn nieuwe gemeente Krabbendijke. In 2016 werd hij in Krabbendijke ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna leidde de Heere zijn weg naar de gemeente Alblasserdam, waar hij op 10 juli 2018 bevestigd werd en zijn intrede mocht doen.

Tijdens de herdenkingsdienst op 20 februari 2021 bediende ds Sonnevelt het Woord uit 2 Tim.4    vers 16-18. Het thema was: een herdenking die eindigt in aanbidding. Na de dienst werd hij toegesproken door ds. W.J.Karels, digitaal door ds. Ebeke uit Nigeria en ds. Zadok uit Israël en tenslotte door ouderling van der Wal. Hij liet de dominee toezingen Psalm 119 vers 9. De kleinkinderen van ds Sonnevelt uit Canada zongen hem digitaal Psalm 72 toe.