De dominee met de steek

Jaren geleden stond in een vriendelijk dorp, in de provincie Utrecht, een predikant die de voorkomende steek als hoofddeksel ook al had afgeschaft en de zijden hoge hoed droeg. Op een morgen bracht de post hem een brief met de uitnodiging van één der Zeeuwse gemeenten een zondag te komen preken. De dominee nam dit […]

Lees meer »

Gebroken klanken

De ware zondaar kent de zonde als ene dwingende en heerschappij voerende macht. De ware vernedering vernedert voor God en mensen. De ware Godsvrucht vloeit uit vruchten welke van God zijn ontvangen. De opwas in de kennis van Christus gaat altijd gepaard met de doorleefde kennis van Adam. Oorblazers blazen het geestelijk leven uit. Uit […]

Lees meer »

De verlossing van de apotheker

Op een avond werd er in de straten van Bristol door zendelingen een samenkomst in de openlucht gehouden. Ineens werden ze onderbroken door een man die de waarheden tegensprak die er gezegd werden. Met een luide, brutale stem ontkende hij het bestaan van God, de Goddelijke autoriteit van de Bijbel en verkondigde dat het totaal […]

Lees meer »

De worsteling van een bekeerde zondaar

Willem Teellinck over Romeinen 7:24-26 in De worsteling van een bekeerde zondaar (pag. 480-539) De vader van de Nadere Reformatie: zo wordt hij genoemd. Willem Teellinck was niet alleen een begenadigde prediker, hij heeft ook veel geschreven. Een van zijn werken gaat over Romeinen 7 en heet: “De worsteling van een bekeerde zondaar”. Het laatste […]

Lees meer »

Vijf redenen om de kerk trouw te blijven

“Waarom heb ik de gemeente nog nodig, als ik zoveel andere mogelijkheden heb? Op internet is er veel te vinden over het geloof. Er zijn zoveel manieren waarop ik met het geloof bezig kan zijn. Als ik internet heb en mijn eigen community, wat doet dan de kerk ertoe? Soms denk ik dat het in […]

Lees meer »

De Bijbel goed verstaan

De Heere spreekt tot mensen door Zijn Woord. Daarbij spreekt Hij hen aan in hun eigen taal. Zo ging het op de Pinksterdag. Daarom is het belangrijk dat we beschikken over een Bijbelvertaling die aansluit bij ons taalgebruik. Actualiteit In de Statenvertaling staan woorden die verouderd zijn. De verleden tijd van ‘vluchten’ is tegenwoordig ‘vluchtten’ […]

Lees meer »

Kinderen en Genade

Waaruit het blijkt dat een kind genade kan hebben. En Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen: Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid? (Mattheüs 21:16b). U weet dat God ook aan jonge kinderen genade schenkt. Maar nu is de vraag: ‘Wat doet God aan zo’n […]

Lees meer »

Kiezen

In Jozua 24:15 staat: ‘Kiest u heden, wie gij dienen zult,’ enz. In Ps. 119:30 lezen we: ‘Ik heb verkoren de weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld.’ Vergelijk ook vers 173: ‘Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen verkoren.’ In Jes. 56:4 wordt over de gesnedenen gesproken, […]

Lees meer »

God is mijn hulp

Altijd maar je hand ophouden. Altijd maar gebrek en tekort. Dat valt niet mee. Niet weten, hoe je van de ene dag in de andere moet komen. Liggen aan de poort – neen niet zo maar een deur – van iemand die daarentegen altijd baadt in weelde. En jij maar verlangen naar het afval en […]

Lees meer »

Christus de enige Medicijnmeester

Aan E. M. Zaterdagavond, 1854. Innig geliefde vriendin, Deze rijke woorden achtervolgen mij steeds: ‘Hij is geopenbaard, om de zonde teniet te doen door Zijns Zelfs offerande’ (Hebr. 9:26). Dat woord ‘zonde’ voelt zo gewichtig voor een gevoelige zondaar; maar o, dat woord ‘Hijzelf’ lijkt miljoen keer gewichtiger! ‘Hijzelf’, de machtige God, de dierbare Mens […]

Lees meer »

Catechisaties

12 JARIGEN

diak. C.A. van Koeveringe
13 JARIGEN

oud. T.M. de Jong
14 JARIGEN

oud. D. Rosbergen
15 JARIGEN

oud. A.J. Oudshoorn
16 JARIGEN

oud. D.J. Vogelaar
17 JARIGEN

oud. A. Hak
18 JARIGEN

ds. C. Sonnevelt
19 jaar en ouder

ds. C. Sonnevelt
21 jaar en ouder

oud. M.H.P. Roos
Belijdenis

ds. C. Sonnevelt


rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
error: Content is protected !!