Bezinning

Gelouterd en Geheiligd (2)
Jan Hagestein had al begeerte tot het predikambt toen hij nog een schoolkind was. Toen de onderwijzer aan de kinderen vroeg wel vak ze zouden kiezen, dacht Hagestein: predikant.
Gelouterd en Geheiligd.
”God is goed”. Letter voor letter wees ds. J. Hagestein (1914-1957) het aan op een letterbord. Praten kon hij niet meer maar deze boodschap maakte hij steeds weer duidelijk. Met zijn rechterhand, de enige die hij nog gebruiken kon. Multiple sclerose maakte op jonge leeftijd een einde aan zijn ambtelijk werk. Reeds in zijn eerste standplaats, de Gereformeerde Gemeente van IJsselmonde, moest hij emeritaat aanvragen.
De dominee met de steek
Jaren geleden stond in een vriendelijk dorp, in de provincie Utrecht, een predikant die de voorkomende steek als hoofddeksel ook al had afgeschaft en de zijden hoge hoed droeg.
Gebroken klanken
De ware zondaar kent de zonde als ene dwingende en heerschappij voerende macht. De ware vernedering vernedert voor God en mensen. De ware Godsvrucht vloeit uit vruchten welke van God zijn ontvangen.
De verlossing van de apotheker
Op een avond werd er in de straten van Bristol door zendelingen een samenkomst in de openlucht gehouden. Ineens werden ze onderbroken door een man die de waarheden tegensprak die er gezegd werden. Met een luide, brutale stem ontkende hij het bestaan van God, de Goddelijke autoriteit van de Bijbel en verkondigde dat het totaal zinloos is om te bidden. Nadat hij dat gezegd had, liep hij woest weg.
De worsteling van een bekeerde zondaar
De vader van de Nadere Reformatie: zo wordt hij genoemd. Willem Teellinck was niet alleen een begenadigde prediker, hij heeft ook veel geschreven. Een van zijn werken gaat over Romeinen 7 en heet: “De worsteling van een bekeerde zondaar”.
Vijf redenen om de kerk trouw te blijven
“Waarom heb ik de gemeente nog nodig, als ik zoveel andere mogelijkheden heb? Op internet is er veel te vinden over het geloof. Er zijn zoveel manieren waarop ik met het geloof bezig kan zijn. Als ik internet heb en mijn eigen community, wat doet dan de kerk ertoe? Soms denk ik dat het in mijn kerk zo doods is. Het is zo gezapig. Ik kan niet begrijpen dat jongeren in mijn gemeente belijdenis doen…”
De Bijbel goed verstaan
De Heere spreekt tot mensen door Zijn Woord. Daarbij spreekt Hij hen aan in hun eigen taal. Zo ging het op de Pinksterdag. Daarom is het belangrijk dat we beschikken over een Bijbelvertaling die aansluit bij ons taalgebruik.
Kinderen en Genade
Waaruit het blijkt dat een kind genade kan hebben. En Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen: Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid? (Mattheüs 21:16b).
Kiezen
In Jozua 24:15 staat: 'Kiest u heden, wie gij dienen zult,' enz. In Ps. 119:30 lezen we: 'Ik heb verkoren de weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld.' Vergelijk ook vers 173: 'Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen verkoren.' In Jes. 56:4 wordt over de gesnedenen gesproken, die datgene verkoren waarin God lust heeft.
God is mijn hulp
Altijd maar je hand ophouden. Altijd maar gebrek en tekort. Dat valt niet mee. Niet weten, hoe je van de ene dag in de andere moet komen. Liggen aan de poort – neen niet zo maar een deur – van iemand die daarentegen altijd baadt in weelde.
Christus de enige Medicijnmeester
Deze rijke woorden achtervolgen mij steeds: 'Hij is geopenbaard, om de zonde teniet te doen door Zijns Zelfs offerande' (Hebr. 9:26). Dat woord 'zonde' voelt zo gewichtig voor een gevoelige zondaar;

Inloggen voor leden

Nog geen account? (alleen voor gemeenteleden)